PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 22/01/2021 [HyperLink19]
2 Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 22/01/2021 [HyperLink19]
3 Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 22/01/2021 [HyperLink19]
4 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học 22/01/2021 [HyperLink19]
5 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đòa tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 22/01/2021 [HyperLink19]
6 Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đòa tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phôt thông và giáo dục thường xuyên 22/01/2021 [HyperLink19]
7 Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm 22/01/2021 [HyperLink19]
8 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập 22/01/2021 [HyperLink19]
9 Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khẻ, Tiếng Mông, Tiếng Mnong, Tiếng Thái 22/01/2021 [HyperLink19]
10 Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 22/01/2021 [HyperLink19]
11 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 22/01/2021 [HyperLink19]
12 Thông tư Bãi bỏ một số quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục 22/01/2021 [HyperLink19]
13 Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 22/01/2021 [HyperLink19]
14 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục 22/01/2021 [HyperLink19]
15 Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 21/01/2021 [HyperLink19]
16 Thông tư Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 21/01/2021 [HyperLink19]
17 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT nagyf 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo 21/01/2021 [HyperLink19]
18 Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập 21/01/2021 [HyperLink19]
19 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục 21/01/2021 [HyperLink19]
20 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 21/01/2021 [HyperLink19]
    
123